Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH KÚZK“), podle § 77 odst. 1 písm. b) a § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 361/2000 Sb.“), stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici: I/57v obcích: Lidečko, Horní Lideč

v úseku: km cca 143,855 –146,622 staničení, okr. Vsetín
z důvodu: částečné uzavírky provozu při realizaci opravy „Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč“, frézování, pokládka povrchu

Opatření obecné povahy