Daily Archives: 10.8.2017

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písmeno c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., […]