Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písmeno c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) s účinností od 10.8.2017 do odvolání zakazuje nakládání s povrchovými vodami:

Vsetínská Bečva
Jasenický potok
Jasenka
Rokytenka
Semetínský potok
Vsetínský náhon

včetně jejich přítoků.

VV – zákaz nakládání s povrchovými vodami