Preventista SDH Lidečko upozorňuje občany na zákaz vypalování suchých plošných porostů! Dále oznamuje, že spalování biologického odpadu ze zahrad, je nutné předem ohlásit prostřednictvím hasičského záchranného sboru zlínského kraje a řádně zabezpečit uhašení. Bezohledným vypalováním může dojít k újmě na zdraví, majetku a je vyměřen finanční postih.

Hlášení pálení místně příslušným HZS krajů:

 1. Provádí se elektronicky emailem nebo přes formulář na webových stránkách HZS kraje nebo na určených telefonních číslech KOPIS HZS kraje: https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-zlinskeho-kraje-menu-informacni-servis-evidence-paleni.aspx
 2. V případě, že nemáte možnost zadat pálení výše uvedeným způsobem, můžete jako náhradní způsob volat telefonní číslo 950 670 288.
 3. Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150.

Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!

Pravidla pro pálení biologického materiálu:

 1. velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,
 2. při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit, 
 3. místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
 4. místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,
 5. místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
 6. po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,
 7. příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 8. spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
 9. osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.