MAS Hornolidečska, z.s. vypisuje na pozici projektového manažera – komunitního pracovníka projektu OPZ+ výběrové řízení.

Přihlášky o zaměstnání přijímáme do 15.9.2023 do 12 hod.

Přihlášky mohou uchazeči podat:

  • e-mailem: lahoda@mashornolidecska.cz
  • Písemně (nebo osobně) na adresu: MAS Hornolidečska, z.s., adresa kanceláře: Lidečko 36, PSČ 756 15

Nabídka uchazeče bude obsahovat:

  • Přihlášku, ve které bude uvedeno: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní spojení – telefon a e-mailovou adresu, datum, podpis, foto vítáme
  • Strukturovaný profesní životopis s uvedením dosaženého vzdělání, dosavadních zaměstnání, odborných znalostí a dovedností a případný přehled projektů, ve kterých je anebo byl uchazeč zapojen
  • Motivační dopis
  • Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • Výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce: MAS Hornolidečska, z.s., IČO: 26676109, se sídlem Lidečko 467, PSČ 756 15, zpracovávat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Průběh výběrového řízení:

Výběrové řízení bude dvoukolové. První kolo proběhne vyhodnocením došlých přihlášek. Druhé kolo bude zahrnovat osobní pohovor. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Pohovory se uskuteční ve dnech 20.-22.9.2023. Konkrétní termín a čas bude upřesněn s vybranými uchazeči telefonicky.

MAS Hornolidečska, z.s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace.

Informaci o výsledku výběrového řízení obdrží uchazeči písemně na uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do 30.9.2023

Případné dotazy zodpoví: Aleš Lahoda, mob.: 604 6280 026, e-mail: lahoda@mashornolidecska.cz

Informace jsou také k dispozici na stránkách MAS: http://www.mashornolidecska.cz/cz/2-aktuality/355-2023/354-vyberove-rizeni-na-pozici-projektoveho-manazera-komunitniho-pracovnika-projektu-opz-plus.html