Úřední deska

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH KÚZK“), podle § 77 odst. 1 písm. b) a § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 361/2000 Sb.“), stanoví přechodnou […]

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný orgán státní správy stanovuje: Přechodnou úpravu provozu na silnicích č. III/4943, č. III/05745 v k.ú. Horní Lideč a Lidečko, za účelem zajištění stavební činnosti při rekonstrukci silnice č. I/57.