Realizované projekty

(více informací o projektu se dozvíte „kliknutím“ na výše uvedený název projektu, nebo si ho můžete stáhnout)

Púchovská dolina – svůdná krasavice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.puchovskenoviny.sk/vystava-puchovska-dolina-svudna-krasavice/

Odvedení povrchových vod z lesní cesty v lokalitě “Krajina”

(více informací o projektu se dozvíte „kliknutím“ na výše uvedený název projektu)

Svedení povrchových vod z lesních cest na vsak v Lidečku

(více informací o projektu se dozvíte “kliknutím” na výše uvedený název projektu)

Rekonstrukce místní komunikace k vlakové zastávce Lidečko ves

(více informací o projektu se dozvíte “rozkliknutím” výše uvedeného názvu projektu)

Dětské hřiště na „Výsluní“ – Lidečko

V Lidečku se nachází lokalita „Výsluní“, kde je postaveno velké množství nových rodinných domů a bytový dům s 16-ti byty. V dané lokalitě je velké množství dětí. Zastupitelstvo obce na základě požadavků dětí vyčlenilo část pozemku pro účely dětského hřiště s dětskými prvky včetně výsadby zeleně. Rodiče společně s dětmi si tam sami udělali pískoviště. Projekt: Vybudování dětského hřiště na „Výsluní“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Celkové náklady projektu činily 240.082,- Kč včetně DPH. Z toho dotace z Ministerstva pro místní rozvoj činila 167.900,- Kč, což činí 70% z celkové částky. Na přípravě projektu se podíleli především děti, které bydlí v dané lokalitě. Dětské hřiště obsahuje věž se skluzavkou a s řetězovou houpačkou s kovovým pozinkovaným ráhnem včetně dopadové plochy, je tam také vahadlová houpačka čtyřmístná celokovová, 1 kus dětské venkovní tabule na kreslení, 2 ks laviček,  jedna venkovní sedací soustava. Bylo v rámci projektu vysazeno 10 ks ovocných stromů z toho 5 ks třešní a 5 ks švestek a 4 lípy. O stromy se budou starat děti ve spolupráci s rodiči.

Ing. Vojtěch Ryza – starosta obce

mmr                                 znak-obce OBEC LIDEČKO


Revitalizace středu obce Lidečko – II. etapa

Obec Lidečko získala dotaci na realizaci projektu „Revitalizace středu obce Lidečko – II. etapa“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení funkčnosti středu obce v návaznosti na občanskou vybavenost a služby s důrazem na zvýšení kvality života a atraktivity obce Lidečko. Projekt zahrnoval komplexní revitalizaci lokality v centru obce – v okolí obecního úřadu a prostoru v blízkosti sportovního areálu. Předmětem projektu byly stavební úpravy a rekonstrukce stávajících zpevněných ploch (parkoviště), a to místní komunikace, spojovacího chodníku podél sportovního areálu mezi centrem obce a částí obce směrem k Horní Lidči a místní části Račné, rekonstrukce kanalizačního systému pro odvod dešťových vod, doplnění stávajícího mobiliáře, terénní a sadové úpravy veřejných ploch v rámci řešeného prostoru.

Zahájení fyzické realizace projektu: 07/2015

Ukončení fyzické realizace projektu: 11/2015

Celkové náklady na realizaci projektu: 6 149 468,00,- Kč

Způsobilé výdaje projetu: 6 100 428,00,- Kč

Získaná dotace z ROP Střední Morava: 5 185 363,79,- Kč

Vlastní zdroje obce: 964 104,21,- Kč

Zhotovitel: Mestav, s.r.o.

rop-stredni-morava


Úprava pomníku padlých v obci Lidečko

Investor: Obec Lidečko, IČO: 00304042, Lidečko 467, 756 15

Zhotovitel: Mestav s.r.o., IČO:47975679, Lidečko 468, 756 15

Celkové náklady: 375.033,- Kč včetně DPH

Dotace Zlínský kraj: 150.000,- Kč

Vlastní prostředky: 225.033,- Kč

Zastupitelstvo obce rozhodlo u nutnosti rekonstrukce pomníku padlých včetně změny jeho natočení. Byla podána žádost o dotaci, která měla za cíl provést úpravu pomníku padlých a celého okolí tak, aby dané místo bylo důstojným místem pro pietu a připomínkou těžkých historických událostí. Natočení pomníku nebylo moc šťastné, protože zde nebyl prostor na pietní akce a pomník otočením na silnici I/57 zanikal. Z důvodu pravidelného připomínání významných tragických událostí v dějinách národa i obce bylo nutné mít k tomu prostor, který je důstojným a jasným signálem, že si obec váží obětí občanů za svobodu a vnímá důležitost připomínání těžkých chvil v historii národa i obce Lidečko. Žádost byla podána dle výzvy na Zlínský kraj. Žádost o dotaci byla úspěšná a Obec Lidečko získala dotaci v rámci podprogramu na podporu obnovy venkova 2015 ze Zlínského kraje ve výši 150.000,- Kč což činí 40 % z celkových nákladů na realizaci projektu. Zbývající částku zaplatila Obec Lidečko ze svého rozpočtu.

I díky dotaci se podařilo místo piety pěkně opravit a tím i připomenout důležitost úcty k našim předkům padlých za naši svobodu.

Ing.Vojtěch Ryza – starosta obce

zk-znacka-rgb


Víčeúčelový nízkoenergetický komplex pro všechny generace – Společenské centrum Lidečko

Investor: Obec Lidečko
Dodavatel: POZIMOS, a.s.
Projektant: Ing. Leoš Zádrapa
Stavební dozor: Karel Bartoněk

Finanční analýza v roce 2010
Celkové náklady: 40.400.000,- Kč
POZIMOS, a.s.: 34.200.000,- Kč
Vlastní práce: 6.400.000,- Kč

Bylo odpracováno 2347 brigádních hodin při, kterých se vystřídalo 132 občanů obce.

Brigádami ušetřeno přes 2 mil. Kč.
Dotace z ROP Střední Morava: 28,2 mil. Kč
Dlouhodobý úvěr na 10 let: 10 mil. Kč

Poděkování

Na Společenské centrum byly odpracovány tisíce hodin bez nároku na odměnu. Všem, kteří jakkoliv pomohli patří velký dík. Velké poděkování patří místostarostovi obce panu Josefu Kulíškovi, bez jehož obětavosti a zkušeností by Společenské centrum nemohlo být postaveno z části za pomocí brigád.

Všem děkuje zastupitelstvo obce Lidečko!


Společná dožatá a setkání v Lidečku

Registrační číslo projektu: CZ/FMP.16/0391

Žadatel / příjemce dotace: obec Lidečko

Partner projektu: obec Zariečie

Termín realizace: 1.6 2014 – 31.10.2014

Projekt je spolufinancovaný z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika na období 2007-2013

Základní informace o projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj spolupráce obcí Lidečko a Zariečie v oblasti kulturního a společenského života. Předmětem projektu jsou dvě hlavní aktivity:

  1. Společné dožínky
  2. Setkání představitelů partnerských obcí a zástupců složek a organizací působících v obcích

Hlavní cíl projektu

Vytvoření a upevnění vztahů a získání kontaktů mezi příhraničními regiony, hlubší integrace obyvatel v oblasti kultury, společenského a spolkového života. Tato integrace pak přinese zlepšení podmínek pro kulturního prostředí, který by lépe podpořilo trvale udržitelný rozvoj kultury v příhraniční oblasti.

Specifické cíle projektu

  • Prezentace a propagace tradicí a zvyků a folklóru příhraničních regionů Hornolidečska a Púchovské doliny.
  • Spolupráce obcí v regionu při navazování kontaktů a upevňování vazeb mezi obyvateli a složkami v oblasti kultury a veřejné správy
  • Uspořádání atraktivní události umožňující společné setkání obyvatel obou mikroregionů
  • Podpora folklórních a kulturních souborů a zastupitelů veřejné správy umožní jejich vzájemné setkání

108-logo_program

109-logo_eu

logo-bile-karpaty

FOND MIKROPROJEKTŮ

Translate »