Územní plán obce

Hlavní výkres

Koordinační výkres – střed

Koordinační výkres

MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Opatření obecné povahy

Územní plán Lidečko – návrh

Územní plán Lidečko – odůvodnění

Územní plán Lidečko – VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Výkres dopravy a technické infrastruktury

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres širších vztahů

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres základního členění č. 1

 

Registrační číslo projektu

CZ.1.06/5.3.00/08.07464

Období realizace

03/2009-11/2010

Dotační program

Integrovaný operační program

Termín realizace

28.3.2008 – 30.6.2012

Popis projektu

Předmětem a hlavním cílem projektu bylo vypracování Konceptu a Návrhu územního plánu obce Lidečko vč. posouzení vlivu na ŽP procesem SEA a NATURA 2000.

Důvodem pořízení nového územního plánu je zastaralost starého územního plánu z roku 1997 a také zákonná povinnost (Stavební zákon) mít zpracovaný nový územní plán obce.

Projekt zahrnoval dvě etapy

1. Zpracování Konceptu ÚP obce Lidečko, vč. posouzení vlivu na životní prostředí a udržitelný rozvoj (SEA) a oblasti NATURA 2000
2. Zpracování Návrhu ÚP obce Lidečko

Základním dokumentem pro zpracování ÚP obce Lidečko je Zadání územního plánu, které bylo zpracováno v březnu 2008 a bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 28.3.2008. Na zpracovatele územního plánu obce Lidečko proběhlo výběrové řízení.

Návrh nového územního plánu obce Lidečko byl zpracován 30.6.2012. Dále bude následovat projednání územního plánu a jeho následné schválení zastupitelstvem obce Lidečko.

Rozpočet / dotace

1 038 000,- Kč / dotace: 1 038 000,- Kč

eu-uzemniplan