Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název

Obec Lidečko
756 15 Lidečko, Lidečko 467

2. Důvod a způsob založení

Zákon 128/2000 Sb. o obcích:

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Lidečko.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Kontaktní spojení

Obec Lidečko
756 15 Lidečko č. p. 467
Telefon: 571 447 945
Mobil: 603 556 473
E-mail: lidecko@centrum.cz
Internetové stránky: www.lidecko.cz
Datová schránka: ka7bc3c

4. Organizační struktura

 • Starosta
 • Místostarosta
 • Účetní
 • Evidence obyvatel, administrativa
 • Referent majetkové správy
 • Technický pracovník
 • Technický pracovník
 • Zastupitelstvo obce Lidečko má 15 členů
 • Rada Obce Lidečko má 5 členů

5. Bankovní spojení – běžný účet

Č. ú.: 9626851/0100, KB Vsetín

6. IČO

00304042

7. DIČ

CZ00304042

8. Žádost o informace můžete podat

 • osobně v kanceláři Obce Lidečko
 • písemně na adresu: Obec Lidečko, 756 15 Lidečko 467
 • využít služeb elektronické podatelny (lidecko@centrum.cz)
 • datovou schránkou: IDS ka7bc3c

Informace se zveřejňují těmito způsoby:

 • na úřední desce obecní úřadu
 • na elektronické úřední desce
 • prostřednictvím internetových stránek obce
 • ve Zpravodaji obce Lidečko

Zveřejňované informace:

 • Obecně závazné vyhlášky Obce Lidečko
 • Rozpočet Obce Lidečko
 • Závěrečný účet Obce Lidečko
 • Střednědobý plán rozpočtu Obce Lidečko
 • Rozpočtová opatření

9. Příjem žádostí a dalších podání

 • Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
 • Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se žádost týká.
 • Žadatelem pro účel zákona č. 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
 • Písemná žádost je doručena Obecnímu úřadu Lidečko, kde je zaevidována na podatelně OÚ a postoupena příslušnému pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem kdy byla zaevidována na podatelně.
 • Z žádosti musí být zřejmé:
 1. Kdo ji podává – jméno, příjmení, adresa žadatele nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), popis žadatele, u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa)
 2. Jaká informace je požadována
 3. Kterému povinnému subjektu je určena (OÚ Lidečko)
 • Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.
 • Lhůta k vyřízení žádosti dle vyhl. 106/1999 Sb. je 15 dnů. V odůvodněných případech se dá prodloužit o 10 dnů.

10. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 • Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele.
 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí
 • Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.
 • V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě utajovaných skutečností (§7), ochrany osobnosti a soukromí (§8), ochrany obchodního tajemství (§9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§11). V souladu s tímto ustanovením (§11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.

11. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení životních situací jsou popsány na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz

12. Nejdůležitější předpisy

 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • Obecně závazné vyhlášky obce Lidečko

13. Sazebník úhrad za poskytování informací

14. Příspěvkové organizace

Základní škola Lidečko
756 15  Lidečko 36
zslidecko@centrum.cz

Mateřská škola Lidečko
756 15  Lidečko 440
mslidecko@centrum.cz 

 

15. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2023

16. Žádosti a odpovědi s informacemi podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • ROK 2022

Č.j.: LI 158/2022: Žádost + Č.j.: LI 202/2022: Odpověď

Č.j.: LI 7/2022: Žádost + Č.j.: LI 16/2022: Odpověď

 • ROK 2021

Č.j.: LI 451/2021: Žádost + Č.j.: LI 462/2021: Odpověď

Č.j.: LI 187/2021: Žádost + Č.j.: LI 214/2021: Odpověď

 • ROK 2020

Č.j.: LI 1170/2020: Žádost + Č.j.: LI 12/2021: OdpověďPříloha č. 1

Č.j.: LI 179/2020: Žádost + Č.j.: LI 193/2020: Odpověď

 • ROK 2019

Č.j.: LI 464/2019: Žádost  +  Č.j.: LI 466/2019: Odpověď

Č.j.: LI 43/2019: Žádost  +  Č.j.: LI 101/2019: Odpověď

 • ROK 2017

Č.j. 453/2017: Žádost  +  Odpověď

Č.j. 416/2017: Žádost  +  Odpověď

Č.j. 339/2017: Žádost  +  Odpověď

Č.j. 303/2017: Žádost  +  Odpověď

Č.j. 153/2017:  Žádost  +  Odpověď  +  Příloha – Výpis usnesení 25. zasedání ZO

Č.j. 123/2017:  Žádost  +  Odpověď

Č.j. 86/2017:  Žádost  +  Odpověď  +  Příloha – Darovací smlouva

Č.j. 76/2017:  Žádost  +  Odpověď

 •  ROK 2016

Č.j. 276/2016:  Žádost  +  Odpověď

Č.j. 54/2016:  Žádost  +  Odpověď

Č.j. 25/2016:  Žádost  +  Odpověď

 • ROK 2015

Č.j. 121/2015:  Žádost  +  Odpověď

Č.j. 177/2015:  Žádost  +  Odpověď