Policie ČR

Policie České republiky – obvodní oddělení Horní Lideč

Horní Lideč 18
756 12 Horní Lideč

tel.: +420 974 680 721
fax: +420 974 680 728
email: vs.oop.hornilidec.podatelna@pcr.cz

Domácí násilí

Domácí násilí je opakované, dlouhodobé a stupňující se násilí mezi blízkými osobami. Jedná se o donucovací chování, které užívá jedna dominantní osoba k ovládání někoho jiného. Má podobu psychického a fyzického, ale též např. sexuálního, ekonomického či jiného násilí, nejčastěji jde však o jejich kombinaci. Začíná opakujícími se útoky proti lidské důstojnosti, k nim se zpravidla postupně přidávají útoky proti zdraví, které mohou skončit usmrcením.

Jde o násilí ve vztahu osob, jehož cílem je získat nad ohroženou osobou kontrolu, převahu a moc. Odehrává se zpravidla beze svědků „za zavřenými dveřmi“ bytů a domů. Ohrožená osoba s násilníkem sdílí mnoho společného – děti, majetek, okruh příbuzných a známých, atd.. Tyto blízké vztahy blokují ochotu ohrožené osoby násilí oznamovat a následně spolupracovat s policií.

Jednání násilné osoby většinou naplňuje znaky přestupků nebo trestných činů. To, že k nim dochází v soukromí, neznamená že nejsou protiprávní. Dnešní právní úprava poskytuje oběti několik možností, jak se násilníkovi bránit. Důležitá je vůle tuto ochranu využít co nejdříve – obvykle oběť vyhledává pomoc až po delší době týrání nebo až je-li přesvědčena, že jí jde o život.

Pokud není v silách ohrožené osoby situaci řešit, může se obrátit na některá z níže uvedených subjektů.

Policie ČR 158
Dona linka (nonstop) tel.: +420 251 511 313
Intervenční centrum Zlín tel.: +420 577 018 265
mob. +420 774 405 682
www.poradnazlin.cz

Intervenční centrum nabízí bezplatnou pomoc osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany blízkých osob, nebo těch, které s nimi bydlí ve společném obydlí.

 DOMÁCÍ NÁSILÍ SAMO NEZMIZÍ. JEHO SKRÝVÁNÍ NENÍ ŘEŠENÍM !!!

www.domacinasili.cz

Jak se nestát obětí trestné činnosti

Starší lidé, lidé se zdravotními handicapy, lidé důvěřiví nebo lidé žijící osamoceně se velmi často stávají oběťmi podvodníků, násilníků a zlodějů, kteří se pod různými záminkami dostávají do jejich blízkosti a velmi často až přímo do jejich obydlí. Podvodem, vydíráním nebo krádežemi je připraví mnohdy o celoživotní úspory, někdy je vystaví i fyzickému násilí, například při loupežném přepadení.

Jak se nestát obětí trestné činnosti nebo jak alespoň snížit riziko přepadení?

Policisté PČR Horní Lideč občanům připomínají

 • Aby při cestách v dopravních prostředcích měli své věci neustále pod kontrolou.
 • Aby se za každou cenu nebránili, chce-li jim někdo ukrást třeba kabelku. Při zápasu s útočníkem mohou přijít k úrazu, který by jim mohl život zkomplikovat více než samotná ztráta peněz. Zdraví nebo dokonce život jsou cennější než peníze.
 • Aby nepřijímali doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali velmi důvěryhodně. Ochota a dobrá vizáž „pomocníka“ může totiž být jen záminkou k tomu, aby se dostal do jejich obydlí a tam je okradl třeba i za pomoci násilí.
 • Aby nepodléhali lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí zboží také rázně odmítali. V naprosté většině jde totiž o podvod.
 • Octnou-li se v situaci, že je někdo obtěžuje a chce je napadnout, oslovili konkrétního člověka, tzv. ho vyvolali z davu. Například: „Mladý muži, vy v té černé bundě… prosím, pomozte mi.“ V tu chvíli se totiž ostatní lidé podívají právě na tohoto osloveného muže a budou čekat, co udělá. Tato strategie je mnohem lepší, než volat o pomoc. Takové volání je totiž zpravidla určeno všem a nikomu zároveň. Nezavazuje konkrétní osobu, aby něco udělala ve váš prospěch, lidé se totiž ve většině případů otočí a neudělají vůbec nic.

Policisté však především seniory nabádají k tomu, že pokud se dostanou do situace, kdy oni sami budou potřebovat pomoc policistů nebo se stanou svědky napadení někoho druhého třeba na ulici, aby se raději do konfliktu s útočníkem vůbec nepouštěli a sobě či napadenému se snažili pomoci tak, že rychle zavolají bezplatnou linku tísňového volání Policie ČR 158.

Senioři

Informace pro seniory

Vážení senioři. Vzhledem k tomu, že se stále opakuje trestná činnost páchaná právě na osobách vyššího věku, chtěli by jsme Vám opětovně připomenout, aby jste si chránili svůj majetek, aby jste si více hlídali své věci a hlavně byli nad míru ostražití k podomním prodejům apod. Opět se to hlavně týká starších občanů, kterých tito podomní prodejci nebo různí podvodníci nejčastěji využívají a to pod různými legendami. K tomuto dodáváme, že se jedná hlavně o starší občany, kteří žijí sami v rodinném domě a nemají potřebnou rodinnou oporu. Jejím hlavním cílem je dostat se do Vašeho obydlí a následně odcizit, co největší finanční hotovost. Nejedná se o žádné nováčky, ale profesionály, kteří dokáží již lehce vytušit, kde uschované peníze či šperky máte. Pro příklad uvádíme nejčastější způsoby podvodného jednání takových pachatelů.

Nejčastější případy

 • vydávání se za pracovníky Evropské unie, sociálních služeb, finančního úřadu, různých loterií, Čezu, RWE, VAK a další s tím, že Vám přinesli nějaké peníze, dotace, příspěvky nebo jen provádí kontrolu měřících přístrojů, odečet vody, plynoměru apod.
 • legenda, že je za Vámi posílá Váš syn, vnuk či jiný rodinný příslušník s tím, že měli např. nějakou nehodu, úraz a nutně potřebují rychle určitý finanční obnos
 • legenda, že měli dopravní nehodu a že jejich kamarád je těžce zraněn (v ohrožení života). Dále uvádějí, že jej lékaři odmítají operovat, neboť není občanem České republiky s tím, že lékaři žádají předem operaci hotově zaplatit a oni zde nemají potřebnou finanční hotovost.
 • žádost o poskytnutí možnosti si zajít k Vám na WC s tím, že mají velké bolení břicha apod.
 • podomní prodejci dek, kuchyňského nádobí apod.

Většina takových nezvaných návštěv mají podobný průběh. Přijedou dva až tři lidé a tvrdí, že Vám přivezli např. nějaké peníze v částce 1.000,-Kč pod některou z legend, ale mají pouze bankovku v hodnotě 5.000,-Kč a tuto potřebují rozměnit. Vy odejdete pro peníze a proběhne transakce. Následně Vás jeden z nich požádá např. o trochu vody nebo, že potřebuje na toaletu či umýt si ruce a na chvíli Vám zmizí z dohledu. Po jejich odchodu teprve zjistíte, že máte prohledaný pokoj a odcizené cennosti. Podobný průběh má i podomní prodej.

Možnosti ochrany

 • nedůvěřovat, neotvírat dveře a nepůjčovat peníze neznámým lidem
 • pokud Vás někdo oslovuje jménem ještě neznamená, že Vás zná
 • při posuzování osob nedát na první dojem, může se jednat o slušně vypadajícího člověka
 • nepodléhat lákavé vidině snadného zbohatnutí
 • odmítnout podomní prodej a loterie
 • závažné rozhodnutí vždy nejprve konzultujte s rodinou či jinou důvěryhodnou osobou
 • závazné dokumenty nepodepisujte pod tlakem (smlouvy o půjčkách, koupi zboží apod.)
 • zvoní-li pracovník Vaku, Čezu, nějakého úřadu či služeb ověřte si nejprve jeho totožnost, v případě pochybností takovou službu odmítněte

Jak postupovat v případě, že jste se stali obětí podvodu

 • co možná nejdříve volat policii (158, 112)
 • zapamatovat si, co nejvíce těchto informací: počet osob, jejich popis-fyzické zvláštnosti, u vozidel poznávací značku, barvu, typ a provedení vozidla, viditelná poškození, směr jízdy

Děti a mládež

Co by měly děti vědět

 • při odchodu z domova vždy zamykej, přesvědči se zda – li jsou uzavřena všechna okna a další přístupy do domu
 • nevoď do domu cizí lidi ( děti ), o návštěvě cizích dětí informuj rodiče
 • neotvírej cizím lidem, přesvědči se, kdo je za dveřmi, používej kukátko, okno apod.
 • jsi – li doma sám, používej řetízek na dveřích
 • dávej o sobě vědět rodičům, když se někde zdržíš, předejdeš zbytečným problémům
 • klíč od domu si nechávej vždy u sebe
 • ve škole si ukládej věci do uzamykatelných skříněk nebo šaten
 • nenos při sobě mnoho peněz nebo cenné věci
 • pro venkovní hry používej prostory k tomu určené – nepoužívej silnici, chodník apod.
 • pamatuj, že při hře lze různými předměty zranit ostatní osoby
 • nikam neodcházej s cizími lidmi, nedoprovázej je a nesedej s nimi do žádných vozidel, neber od cizích osob potraviny a další předměty
 • neznámé osobě neříkej, jaké cennosti máte doma, kdy rodiče odcházejí do práce, a kdy se vracejí, kdy a na jak dlouho odjíždíte na dovolenou, prázdniny apod.
 • choď po chodníku, při přechodu vozovky používej přechod pro chodce, před vstupem do vozovky se pořádně rozhlédni na obě strany, nespoléhej na to, že tě řidič nechá vždy bezpečně a nerušeně přejít
 • venku se nedotýkej neznámých zvířat – psů a jiných, nehlaď je, nedráždi je – riziko pokousání a přenosu různých nemocí
 • nepožívej alkoholické nápoje a další omamné látky
 • neprozrazuj na sebe mnoho informací např. na internetu – telefonní čísla, nezveřejňuj např. své fotografie lidem, které neznáš
 • nehraj si s ohněm a jinými nebezpečnými látkami ( pyrotechnika apod. )

Jak se chovat k neznámým lidem

 • je lépe se vzdálit od lidí, jejichž chování vybočuje z běžných pravidel chování, nebo toto oznámit dospělým osobám, kterým důvěřuješ
 • tvé tělo patří tobě, nikdo se ho nemá právo dotýkat pokud je ti to nepříjemné
 • měj se na pozoru pokud tě neznámá osoba někam láká, nabízí ti nějaké dárky, peníze a dělá to jen proto, že se mu líbíš
 • dávej pozor na schůzky s neznámými lidmi, pokud přece na ně přistoupíš, trvej na veřejném místě a o setkání někomu řekni, pozor na schůzky sjednané na internetu apod.
 • nikdo tě nemá právo zneužívat a to ani tví blízcí – osoba z rodiny, učitelé, vedoucí různých kroužků apod.
 • nikdy nestopuj vozidla – zejména pro dívky je to obrovské riziko
 • nedělej činnost s kterou nesouhlasíš, i kdyby tě někdo do ní nutil, a která by mohla způsobit tobě nebo jinému člověku tělesnou nebo psychickou újmu nebo újmu na majetku
 • máš právo se vyjádřit v případě, kdy se jedná o tvou osobu

Jak se chová malý chodec nebo cyklista na silnici

 • přecházej přes silnici na místě k tomu určených – přechod apod.
 • na křižovatce se semafory přecházej jen na zelenou
 • silnici přecházej kolmo a před tím se rozhlédni jestli ti nehrozí nebezpečí
 • po silnici bez chodníku choď vlevo proti směru jedoucích vozidel, s chodníkem vždy používej chodník
 • při špatné viditelnosti používej viditelné oděvy a reflexní součástky
 • při jízdě na jízdním kole vždy používej přilbu a správně vybavené jízdní kolo
 • chovej se tak, aby jsi svou jízdou neomezil a neohrozil ostatní účastníky silničního provozu
 • při jízdě na kole jezdi vpravo, využij cyklostezek nebo méně frekventovaných silnic

Nedej šanci návykovým látkám

 • neužívej alkoholické nápoje, cigarety a jiné omamné látky
 • alkohol a cigarety patří jen dospělým a i tam pamatuj „všeho s mírou“
 • peníze jdou využít jinak a lépe
 • tyto látky jsou návykové a zdraví i životu nebezpečné
 • drogy nikdy nezkoušej, hazarduješ se životem – návyk je velmi rychlý a odvykající kůra velmi těžká
 • nedej šanci zničit si život kvůli obrovským dluhům, závislosti, odepsáním se ze společnosti

Jak se bránit proti šikaně

Projevy šikany

Nadávky, bití, fackování, kopání, tahání za vlasy nebo oděv, odebírání věcí, ohrožování, vydírání, rozšiřování pomluv, ponižování, poškozování věcí druhého, hrubé nadávky, vysmívání se, vydírání peněz a jiných cenných věci nebo maličkostí ( svačina apod. ), zotročování vrstevníků nebo ze strany starších, ignorace, vyloučení z kolektivu, různé schválnosti a nejapné vtípky ( opakující se ).

Proti šikaně nebuď slepý, je to problém společnosti – v jejich projevech se může jednat o podezření z přestupků nebo trestných činů. Šikanu nelze tolerovat, zasluhuje tvrdý a důrazný postih.

 • nikdo nemá právo nikomu ubližovat
 • obrať se s prosbou na pomoc na dospělé – rodiče, učitel, policista
 • chovej se sebevědomě, obětí se stávají slabší jedinci
 • nenech se strhnout názorem většiny
 • oznamuj projevy šikany, i kdyby ti ostatní říkali, že jsi „bonzák“ apod.

V případě nouze a nebezpečí volej

Policie České republiky 158
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Integrovaný záchranný systém 112

Informace k dopravě

Chodci

 • chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm 3, psa a podobně
 • každý chodec je účastníkem silničního provozu
 • jako chodec můžete chodit po chodníku a to po jeho pravé straně, nebo můžete chodit po vyznačené stezce pro chodce
 • kde není chodník ani stezka pro chodce, choďte po levé krajnici vozovky, nejvíce však dva chodci vedle sebe

Chodec má ze zákona povinnost být ohleduplný, pozorný a opatrný

 • dbejte na Vaši zvýšenou viditelnost a noste vrchní část oblečení s reflexními doplňky – řidič Vás tak dříve uvidí
 • vozovku přecházejte na přehledném místě
 • pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použijte ho
 • na přechodech se světelnou signalizací, se touto řiďte
 • přecházejte pouze na zelenou a jste- li přesvědčeni že skutečně nic nejede
 • pokud v blízkosti přechod není, přecházejte pouze tam, kde je dobrá viditelnost
 • nikdy nepřecházejte v zatáčce, mezi stojícími automobily
 • ani na přechodu však nemá chodec absolutní přednost
 • pozor na přednost v jízdě tramvaje a vozidel s právem předností jízdy (hasiči, PČR, záchranka atd.)
 • žádný řidič nedokáže zastavit své vozidlo, pokud mu někdo náhle vstoupí do vozovky

Povinnosti řidiče

 • použít k jízdě jen takové vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem a vždy dodržovat pravidla silničního provozu
 • technický stav svého vozidla kontrolovat průběžně
 • být vždy připoután bezpečnostním pásem
 • přizpůsobit rychlost jízdy všem okolnostem silničního provozu
 • dát přednost chodcům na vyznačeném přechodu pro chodce

Rady pro případ dopravní nehody

 • zastavit vozidlo a vypnout motor
 • zachovat klid, nejednat zbrkle
 • zabezpečit místo dopravní nehody – označit místo trojúhelníkem
 • zjistit následky dopravní nehody, stav zraněných, poskytnout první pomoc a přivolat záchrannou službu linkou 155
 • pokud se jedná o nehodu, která se musí ohlásit Policii ČR, oznamte tuto skutečnost na linku 158 a vyčkejte do jejího příjezdu (do té doby nepřemisťujte vozidlo z místa nehody (v nutnosti obnovení provozu vyznačte postavení vozidel)
 • nepít alkohol
 • zajistit svědky nehody
 • vzájemně si prokázat totožnost s účastníky nehody
 • po skončení vyšetřování nehody, odstranit vozidlo z vozovky
 • Policii ČR nemusíte k nehodě volat pokud nebyl nikdo zraněn, škoda na jednom z vozidel nepřesáhne 100 000 Kč, nevznikne škoda třetí osobě a shodnete-li se na viníkovi nehody

Před jízdou do zahraničí

 • jedete-li cizím vozem, nezapomeňte si pořídit plnou moc oprávněného majitele o zapůjčení vozu
 • zjistěte si odlišnosti v pravidlech silničního provozu dané země, zejména pak rychlostní limity a osvětlení vozidla, ověřte si nutnost dálniční známky
 • doporučujeme uzavřít pojištění – cestujících, zavazadel, léčebných výloh
 • informujte se o adresách konzulátů a linek tísňového volání pro případ nehody, nemoci nebo zranění
 • zkontrolujte technický stav vozidla

Povinnosti cyklisty

 • dodržovat pravidla silničního provozu
 • mít povinnou výbavu jízdního kola
 • dítě mladší 10 let, smí jet na silnici jen s osobou starší 15 let
 • osoba mladší 18 let musí při jízdě použít ochrannou cyklistickou přilbu
 • od soumraku do svítání svítit za jízdy předepsaným osvětlením
 • při změně směru jízdy dát včas znamení o změně upažením paže

Vlak a železnice

Při cestování vlakem dodržujte následující rady

 • na nádraží se pohybujte pouze ve vyhrazených prostorech pro cestující
 • při přecházení kolejiště použijte podchod, nebo nadchod
 • v žádném případě se neprocházejte po kolejišti, nebo v bezprostřední blízkosti
 • nevstupujte do kolejiště pokud vlak ještě nezastavil
 • nikdy nenaskakujte do rozjíždějícího se vlaku
 • nevyskakujte z jedoucího vlaku
 • nestoupejte na schůdky lokomotiv ani nákladních vagónů, v trolejovém vedení nad vámi číhá smrt ve formě 25 000 voltů, které je 114x vyšší než máte doma v zásuvce
 • za jízdy ve vlaku se nepohybujte v bezprostřední blízkosti dveří
 • nenechávejte pobíhat děti ve vlaku bez dozoru
 • při jízdě ve vlaku mějte své zavazadlo vždy pod kontrolou
 • nevozte s sebou větší finanční obnos
 • své finance a platební karty mějte uložené v zavazadle se zapínáním
 • ve svém odloženém svrchním ošacení neponechávejte nikdy žádné cennosti
 • opouštíte-li kupé, vezměte si peníze, doklady a cenné věci s sebou